6 Οκτωβρίου 2010

Νέες σχολικες Γραμματικες: κριτική ματια σε τρια σημεια μορφολογιας επιθετων

η γλώσσα ρυθμίζεται μέσα από μια σειρά από θεσμούς. Το ερώτημα είναι, όπως και για κάθε άλλη κοινωνική ρύθμιση, τι κινητοποιεί τις γλωσσικές ρυθμίσεις και προς όφελος ποιου».
Α.-Φ. Χριστίδης
 
Η εκπαίδευση είναι ένας από τους θεσμούς που ρυθμίζουν τη γλώσσα και σε αυτή της τη λειτουργία σημαντικό ρόλο έχουν οι Γραμματικές της Γλώσσας. Η σχολική γραμματική θα χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο αναφοράς που εξ’ ορισμού επισημοποιεί, νομιμοποιεί, και διαχέει τη νόρμα της γλώσσας στους νέους χρήστες. Το βάρος που επωμίστηκαν οι συγγραφείς των Γραμματικών είναι μεγάλο. Η νέα του Γυμνασίου θα διαδεχθεί την Αναπροσαρμογή της μικρής Γραμματικής του Τριανταφυλλίδη και η Γραμματική του Δημοτικού θα αντικαταστήσει αυτή του Τσολάκη, η οποία ακολουθεί, επίσης, τον Τριανταφυλλίδη. Συνεπώς οι συγκρίσεις είναι αναμενόμενες και θεμιτές.
 
Εξετάσαμε κριτικά και συγκριτικά τις νέες γραμματικές για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο και στο τέλος του κειμένου αποτολμούμε μια πρόταση. Εστιάσαμε σε τρία ζητήματα μορφολογίας που σχετίζονται με δύσκολα σημεία όπου η νεοελληνική συναντά λόγιες λέξεις και τύπους. Πρόκειται για τον υπερθετικό του επιθέτου πολύς, για τα δικατάληκτα επίθετα σε -ης, -ες και για τα επίθετα σε -ύς, -ιά, ύ και -ύς, -εία, -ύ
 
 
πολύς, περισσότερος, πλείστος
 
Το πλείστος δεν καταγράφεται ως παραθετικό στη παραθετικό στην Αναπροσαρμογή της μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής του Μ. Τριανταφυλλίδη (2004, Αθήνα: ΟΕΔΒ, σελ. 118)  Το σχετικό σημείο στην κατηγορία ανώμαλα παραθετικά είναι κενό. Ομοίως, δεν καταγράφεται στην μεγάλη Γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη (1996, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, σελ. 271-273).
Στη Γραμματική της ελληνικής γλώσσας των D. Holton, P. Mackridge, Ειρ. Φιλιππάκη-Warburton, (1998, Αθήνα: Πατάκης, σελ. 92) καταγράφεται μέσα σε παρένθεση (πλείστος) και σημειώνεται ότι: οι λέξεις στις παρενθέσεις δε χρησιμοποιούνται σήμερα.
Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (1998, Θεσσαλονίκη:  Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών) έχει το παρακάτω λήμμα. Μέσα σε παρένθεση δηλώνεται ο λόγιος χαρακτήρας του επιθέτου.
πλείστος -η -ο [plístos] Ε3 : (λόγ.) πάρα πολύς ως προς τον αριθμό, την ποσότητα: Έθεσαν πλείστα θέματα προς συζήτηση. Πρέπει να αντιμετωπιστούν πλείστα προβλήματα. || ο περισσότερος: Στις πλείστες των περιπτώσεων αντέδρασε σωστά. (έκφρ.) πλείστοι όσοι, πάρα πολλοί: Aκούστηκαν πλείστα όσα εναντίον του. ως επί το πλείστον ή (κατά) το πλείστον: α. τις περισσότερες φορές, συχνότατα: Τα βράδια, ως επί το πλείστον, μένει ξύπνιος ως αργά. β. κατά το μεγαλύτερο μέρος, ποσοστό: Οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα είναι, ως επί το πλείστον, Ευρωπαίοι. [λόγ. < αρχ. πλεστος υπερθ. του πολύς]
Χρειάζεται να σημειώσουμε ότι στο συγκεκριμένο λήμμα δεν αναφέρεται ότι το επίθετο πλείστος, -η, -ο αποτελεί υπερθετικό βαθμό του επιθέτου πολύς, πολλή, πολύ. Αυτό σημειώνεται σε άλλες περιπτώσεις υπερθετικών, π.χ. ελάχιστος -η -ο (συνήθ. ως υπερθ. βαθμός των λίγος, μικρός), χείριστος -η -ο (υπερθετικός βαθμός του επιθέτου κακός), όπως σημειώνεται ότι το περισσότερος -η -ο είναι συγκριτικός βαθμός του επιθέτου πολύς.
 
Το ερώτημα που ανακύπτει είναι: πέρα από τις τυποποιημένες εκφράσεις όπου το συναντάμε, το επίθετο αποτελεί στοιχείο της κοινής νεοελληνικής; Είναι δηλαδή ισοδύναμος μονολεκτικός τύπος του περιφραστικού υπερθετικού πάρα πολύς;
 
Δηλαδή, μπορούμε να λέμε έφαγα πλείστο φαγητό αντί για πάρα πολύ φαγητό, έριξε πλείστη βροχή αντί για πάρα πολύ βροχή; Σε άλλες περιπτώσεις οι μονολεκτικοί λόγιοι τύποι και οι περιφραστικοί λειτουργούν εξίσου στη γλώσσα. Ελάχιστο φαγητό όπως πολύ λίγο φαγητό, χείριστος καθηγητής όπως πολύ κακός καθηγητής, κ.τ.λ.
Προφανώς, το πλείστος -η -ο δε θεωρείται είναι υπερθετικό του επιθέτου πολύς, πολλή, πολύ και γι’  αυτό δεν καταγράφεται ως τέτοιο στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής.
 
Στη νέα Γραμματική για την Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού των Φιλιππάκη-Warburton, Γεωργιαφέντη, Κοτζόγλου, Λουκά δεν καταγράφεται μονολεκτικός τύπος για τον υπερθετικό βαθμό του πολύς (σελ. 110).
 
 
 
Στη νέα Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο των Χατζησαββλιδη και Χατζησαββίδου το πλείστος καταγράφεται ως μονολεκτικός υπερθετικός του πολύς (σελ. 59).
 
Να σημειωθεί ότι στο β΄ τεύχος του Τετραδίου Εργασιών για τη γλώσσα της Ε΄ Δημοτικού, στις ασκήσεις για την ενότητα 16, (σελ. 52) έχει πίνακα στον οποίο πρέπει να συμπληρώσουν οι μαθητές μονολεκτικά και περιφραστικά παραθετικά επιθέτων. Και του πολύς. Πολλά «βοηθήματα» δίνουν μονολεκτικό παραθετικό το πλείστος και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για την αναπαραγωγή του.
 
Γιατί αυτή η ρυθμιστική επιβολή στη γλωσσική διδασκαλία;

Μπορούμε να «ταξιδεύουμε» όπως θέλουμε στη διαχρονία της γλώσσας δημιουργώντας τη νέα καθαρεύουσα;

Μετά από πλείστος δρόμος, πλείστη ζέστη, πλείστο νερό. Μάλλον δεν ακούγονται καλά τα προηγούμενα. Ένα απολίθωμα που μας είναι οικείο σε ορισμένες εκφράσεις δύσκολα μπορεί να αποτελέσει ζωντανό στοιχείο της γλώσσας.
 
 
δικατάληκτα επίθετα σε -ης, -ες
 
Σχετικά με αυτά τα επίθετα τίθεται το ζήτημα της γενικής, κυρίως του αρσενικού. Ο λόγιος τύπος είναι σε -ους (του διεθνούς, του ακριβούς, κ.τλ.) αλλά υπάρχει και ο προσαρμοσμένος τύπος σε -η (του διεθνή, του ακριβή).


Στη Γραμματική της ελληνικής γλώσσας των D. Holton, P. Mackridge, Ειρ. Φιλιππάκη-Warburton, (σελ. 83-85) καταγράφεται ο προσαρμοσμένος τύπος γενικής αρσενικού του διεθνή, κ.τ.λ.

Επίσης καταγράφεται στη Γραμματική της Νέας Ελληνικής των Χ. Κλαίρη, Γ. Μπαμπινιώτη, κ.ά.,  (Ι.2 Τα ονοματικά στοιχεία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2004, σελ. 120-121) ως «χαρακτηριστική του προφορικού λόγου» που «προτιμάται στα επίθετα που δεν τονίζονται στη λήγουσα».

Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, έχει κλιτικό παράδειγμα με τη γενική σε -ούς, (συνεχής, -ούς).

Η Αναπροσαρμογή της μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής του Μ. Τριανταφυλλίδη, η οποία χρησιμοποιείται ως τώρα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει τη γενική σε παρένθεση (του συνεχούς) στις σελ. 114-115.
Στη μεγάλη Γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη  δεν καταγράφεται τίποτα σχετικό, κάτι που ίσως δείχνει την επιφύλαξη για την κοινή χρήση αυτών των επιθέτων.
 
Στη νέα Γραμματική για την Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού καταγράφονται τα δικατάληκτα επίθετα σε -ης, -ες με το παράδειγμα ακριβής. Αρσενικό και θηλυκό παρατίθενται μαζί και η γενική ενικού καταγράφεται ως ακριβούς Δίπλα υπάρχει σε πλαίσιο η παρατήρηση: «Μερικοί ομιλητές σχηματίζουν τη γενική ενικού του αρσενικού σε -η (π.χ. του ακριβή) στον καθημερινό λόγο» (σελ. 104).

 
Στη νέα Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο καταγράφονται τα δικατάληκτα επίθετα σε -ης, -ες με τα παραδείγματα διεθνής και συνήθης. Η γενική ενικού του αρσενικού καταγράφεται ως διεθνούς και συνήθους. (σελ. 54). Δεν καταγράφεται ο τύπος της προσαρμοσμένης γενικής του διεθνή του συνήθη, ούτε υπάρχει κάποια παρατήρηση για την ύπαρξη της προσαρμοσμένης γενικής. Αυτό αποτελεί αναντιστοιχία με τη νέα γραμματική του Δημοτικού.
    
Ωστόσο, έχουμε την αίσθηση ότι η προσαρμοσμένη γενική ενικού σε -η (του διεθνή, του συνήθη, του ακριβή) είναι σαφώς καθιερωμένη και χρησιμοποιείται σε ποικίλα κείμενα. Αυτό τεκμηριώνεται και στο δημοσιογραφικό λόγο. Ενδεικτικά: «του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών» (www.chiosnews.com/cn10320071129180.asp)   

«Δυσοίωνες εκτιμήσεις του Διεθνή Οργανισμού Εμπορίου» (www.ant1online.gr/Economy/World/Pages/20093/c440718d-3320-4434-a8e6-706245280a09.aspx)
«Τον Καθαρισμό του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" ανέθεσε η Hochtief Hellas Α.Ε» (www.genka.com.gr/portal/article.asp?ArticleId=99&lang=gr)

Ακόμα, ένα έγγραφο από σελίδα του Υπουργείου Μεταφορών και επικοινωνιών:
«ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» (www.yme.gr/amea/pdf/airport_access.pdf)
 
 
τα επίθετα 1. σε -ύς, -ιά, -ύ, και 2. σε -ύς, -εία, -ύ
 
Σχετικά με αυτά τα επίθετα τίθεται κυρίως το ζήτημα της γενικής ενικού του αρσενικού και του ουδετέρου. Ακόμη ζήτημα μορφολογικής ποικιλίας τίθεται και για τον πληθυντικό.
 
Στη μεγάλη Γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη  (σελ. 265-266) καταγράφεται η πρώτη κατηγορία επιθέτων με το παράδειγμα βαθύς. Δίνεται η γενική ενικού αρσενικού και ουδετέρου βαθιού και πληθυντικού βαθιών. Σημειώνεται ότι η ενική γενική αρσενικού και ουδετέρου είναι σπάνια. Όταν χρησιμοποιούνται ως ουσιαστικά σχηματίζουν τη γενική σε –ύ (του βαθύ). Επίσης, σημειώνονται τα παρακάτω επίθετα που κλίνονται με όμοιο τρόπο: αδρύς, αρύς, αψύς, βαρύς, δασύς, (ε)λαφρύς, μακρύς, παχύς, πλατύς, τραχύς, φαρδύς.

Απουσιάζει η δεύτερη κατηγορία επιθέτων σε σε -ύς, -εία, -ύ

Παρόμοια και στην Αναπροσαρμογή της μικρής Νεοελληνικής Γραμματικής του Μ. Τριανταφυλλίδη (σελ. 110), η οποία χρησιμοποιείται ως τώρα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δίνεται το παράδειγμα βαθύς. Η διαφορά είναι ότι δεν καταγράφεται γενική ενικού για το αρσενικό και το ουδέτερο. Ακόμη, στα επίθετα που κλίνονται με όμοιο τρόπο δεν καταγράφεται το αρύς.
 
Στη Γραμματική της ελληνικής γλώσσας των D. Holton, P. Mackridge, Ειρ. Φιλιππάκη-Warburton, (σελ. 83-85) καταγράφονται και οι δύο κατηγορίες επιθέτων. Για την πρώτη (-ύς, -ιά, -ύ) δίνεται ως παράδειγμα το επίθετο βαθύς και ως γενικές αρσενικού και ουδετέρου μέσα σε παρένθεση οι τύποι (βαθιού/ βαθύ) και για τον πληθυντικό ο τύπος βαθιών. Τα επίθετα που κλίνονται όμοια είναι: βαρύς, δασύς, ελαφρύς, μακρύς, παχύς, πλατύς, τραχύς, φαρδύς. Δηλαδή, σε σχέση με τη μεγάλη Γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη δεν καταγράφονται τα: αδρύς αρύς αψύς. Τέλος, υπάρχει η σημείωση ότι ορισμένα έχουν εναλλακτικούς τύπους όταν χρησιμοποιούνται σε επίσημο ύφος ή σε στερεότυπες εκφράσεις.

Στη δεύτερη κατηγορία (-ύς, -εία, -ύ) σημειώνεται ότι από αυτό το σχήμα κλίσης προήρθαν τα προηγούμενα επίθετα της κατηγορίας -ύς, -ιά, -ύ και σε παρένθεση ότι «κάποια λίγα επίθετα είναι δυνατόν να ακολουθούν και τα δυο πρότυπα, ανάλογα με το περιβάλλον». Χρησιμοποιείται το παράδειγμα ευθύς, ευθεία, ευθύ. Γενική ενικού για το αρσενικό και ουδέτερο έχουμε τον τύπο ευθέος. Ο πληθυντικός διαφοροποιείται πλήρως από τα επίθετα της πρώτης κατηγορίας και έχουμε τους τύπους ευθέων, για τη γενική, και ευθείς (αρσενικό), ευθέα (ουδέτερο) για τις άλλες πτώσεις. Φυσικά έχουμε διαφοροποίηση και του θηλυκού. Τα επίθετα που καταγράφονται εδώ είναι: αμβλύς, βαρύς, βραχύς, δριμύς, ευρύς, θρασύς, οξύς, ταχύς, τραχύς. Δηλαδή, τα βαρύς, τραχύς, είναι που κλίνονται και με τα δύο πρότυπα, είναι τα δύο επίθετα που καταγράφει ο Τριανταφυλλίδης ως λέξεις της δημοτικής.

Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, έχει και αυτό δύο κλιτικά παραδείγματα. Για την πρώτη κατηγορία το τραχύς, δίνει γενική ενικού τους τύπους τραχιού/ τραχύ (όπως και  D. Holton, P. Mackridge, Ειρ. Φιλιππάκη-Warburton), αλλά διαφοροποιείται στον πληθυντικό του αρσενικού και δίνει δεύτερους τύπους, τραχιοί /τραχείς σε ονομαστική, αιτιατική και κλητική.

Δεύτερο κλιτικό παράδειγμα είναι το ευθύς. Στη γενική ενικού του αρσενικού και του ουδετέρου δίνει δύο τύπους: για το αρσενικό ευθύ/ ευθέος και για το ουδέτερο ευθέος/ ευθύ. Στον πληθυντικό ταυτίζεται με τους D. Holton, P. Mackridge, Ειρ. Φιλιππάκη-Warburton εκτός από τη γενική πληθυντικού στο θηλυκό που είναι μέσα σε παρένθεση (ευθειών).
 
Η νέα Γραμματική για την Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού (σελ. 99 και 104) με βάση όσα παραδείγματα καταγράφονται φαίνεται να ακολουθεί τη Γραμματική των D. Holton, P. Mackridge, Ειρ. Φιλιππάκη-Warburton.
 
 
 
Στη νέα Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο (σελ. 51-53) έχουμε τα εξής:
 
Μένουμε περισσότερο στη Γραμματική του Γυμνασίου, γιατί απευθύνεται σε μεγαλύτερους μαθητές. Επίσης, υπάρχει μεγαλύτερη περίπτωση να χρησιμοποιηθεί και εξωσχολικά ως βιβλίο αναφοράς. Η Γραμματική φαίνεται να ακολουθεί το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Παρατηρούμε ότι δίνει και τους δεύτερους λόγιους τύπους που καταγράφει το Λεξικό (βαρείς) όχι όμως και στην ονομαστική. Αυτό το σημείο ίσως πρέπει να επανελεγχθεί ως αβλεψία, καθώς στις παρατηρήσεις, που ακολουθούν, για τη μορφολογική ποικιλία επισημαίνεται η χρήση του και στην ονομαστική.
Οι προσαρμοσμένοι τύποι γενικής ενικού (του βραχύ) που καταγράφει το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής αγνοούνται. Δεν γίνεται καμιά σχετική αναφορά ούτε στις παρατηρήσεις για τη μορφολογική ποικιλία, οι οποίες ακολουθούν. Ίσως και αυτό το σημείο πρέπει να επανελεγχθεί, γιατί μορφολογική ποικιλία δε σημαίνει καταγραφή μόνο των αρχαϊκών τύπων.
 
Για την πρώτη περίπτωση (-ύς, -ιά, -ύ), σε σχέση με τη Γραμματική του Δημοτικού ως «και άλλα» εννοούνται: τα πλατύς, τραχύς. Σε σχέση με τη μεγάλη Γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη τα:  αδρύς, αρύς, αψύς, δασύς, πλατύς, τραχύς. Σε σχέση με το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής τα: αρύς, αψύς, δασύς, πλατύς, τραχύς.
Για τη δεύτερη περίπτωση (-ύς, -εία, -ύ), σε σχέση με τη Γραμματική του Δημοτικού ως «και άλλα» εννοείται το: ευρύς. Σε σχέση με το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής ως «και άλλα» εννοούνται τα: δασύς, ευρύς. Ίσως θα μπορούσαν να παρατεθούν, γιατί πρόκειται για μια μικρή και εύχρηστη κατηγορία επιθέτων.
 
 
 
Σχόλιο
 
Ο Τριανταφυλλίδης το 1941 είχε αφήσει έξω από τη Γραμματική της δημοτικής όσα από τα επίθετα δεν εξομαλύνθηκαν. Από ότι φαίνεται, σχεδόν εξήντα χρόνια μετά, είναι πλέον μέρος της γλώσσας μας. Σε αυτό συμφωνούν όλοι. Όμως αυτή η αντιφατική «εξέλιξη» της γλώσσας προς το παρελθόν φαίνεται να δημιουργεί ασαφείς εκτιμήσεις και σύγχυση.
Νομίζουμε ότι οι σχολικές γραμματικές θα πρέπει πρωτίστως να επισημοποιούν και να νομιμοποιούν τους τύπους εκείνους που έχουν διαμορφωθεί από τους ομιλητές και είναι ήδη σε κοινή χρήση.
Δεν ξέρουμε αν είναι σκόπιμο να παραθέτουν τους λόγιους τύπους. Αν το κάνουν (με πολλή επιφύλαξη και εφόσον οι τύποι χρησιμοποιούνται) να επισημαίνουν οπωσδήποτε ότι ανήκουν σε παλιότερες μορφές της γλώσσας. Ίσως θα ήταν προτιμότερο οι λόγιοι τύποι να καταγράφονται συγκεντρωτικά σε ένα παράρτημα που θα ακολουθεί τη δομή της Γραμματικής. Στο κύριο σώμα της μπορεί να παραμένουν κενά τα σημεία όπου η γλώσσα δεν έχει καθιερώσει σε κοινή χρήση προσαρμοσμένους τύπους σύμφωνους με το κλιτικό της σύστημα. Ταυτόχρονα μπορεί να δίνεται η σύσταση για χρήση συνωνύμων και περιφράσεων. Ένα παράδειγμα: αντί για τη φράση του βραδέος ανθρώπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί 1. ο τύπος του βραδύ 2. του αργού 3. του ανθρώπου που είναι βραδύς. Αυτό ίσως είναι απαραίτητο γιατί θα οδηγηθούμε σε φράσεις όπως η ταχεία αθλήτρια, της ταχείας αθλήτριας (ή μήπως αθλητρίας;). Το συγκεκριμένο επίθετο καταγράφεται πια και στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής και στις νέες Σχολικές Γραμματικές. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες φράσεις είναι αποδεκτές! Είναι λογικότερο να χρησιμοποιείται το επίθετο γρήγορος ή κάποια περίφραση.
 
Εδώ ίσως χρειάζεται ανοιχτή και απροκατάληπτη συζήτηση ανάμεσα στους γλωσσολόγους.
 
(Το κείμενο βασίζεται σε δημοσιεύσεις και συζητήσεις που έγιναν στο http://o-mikron.blogspot.com/ όπου συζητάμε για γλωσσικά θέματα και για την προώθηση των κλασικών σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι νέες Γραμματικές έχουν αναρτηθεί στο σάιτ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-schools.gr/).  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου