Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα συντακτικό. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα συντακτικό. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

15 Φεβρουαρίου 2011

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ


Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
 Με ουσιαστικά ή επίθετα

1. κτητική
2. διαιρετική
3. δημιουργού
4. ιδιότητας
5. της αξίας
6. της ύλης
7. του περιεχομένου
8. της αιτίας
9. συγκριτική
10. υποκειμενική
11. αντικειμενική κοντά σε ονόματα που δηλώνουν επιμέλεια, αμέλεια (ἐπιμελής, ἀμελής), μνήμη, λήθη (ἐπιλήσμων, μνήμων), επιτυχία, αποτυχία (ἐπιτυχής), εμπειρία, απειρία (ἔμπειρος, ἄπειρος), αρχή ή εξουσία, φειδώ, αφειδία (φειδωλός) και γενικά με ονόματα που έχουν σημασία παρόμοια με αυτή των ρημάτων που συντάσσονται με αντικείμενο σε γενική.


1. οἰκία τοῦ πατρός-  Ἡ πόλις ἡμῶν ἐτίμα καὶ τότε τοὺς ἀγαθούς.
2. Τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν-Εἰς τοῦτο μανίας ἀφικόμην- οἱ ἐννέα ἄρχοντες ἔπρασσον- Πολλοί τῶν στρατιωτῶν- Ἑξήκοντα τῶν νεῶν-Οἱ μέγιστοι τῶν ποταμῶν-Ξέρξης εἰς τοσοῦτον ὕβρεως ἦλθεν
3. οἱ νόμοι τοῦ Σόλωνος
4. ὁδὸς πέντε ἡμερῶν
5. ἀγρὸς ἄξιος ταλάντου -  Κατέλιπε πέντε ταλάντων οὐσίαν.
6. κρηπὶς λίθων - Σωρός ξύλων καί λίθων.  
7. πλοῖα σίτου
8. φόνου ὑπόδικος/ αἴτιος κακῶν -  Ομοι τν κακν - γίγνεται γὰρ δὴ καὶ παισὶ πρὸς ἀλλήλους ὥσπερ ἀνδράσιν ἐγκλήματα καὶ κλοπῆς καὶ ἁρπαγῆς καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ κακολογίας..
9. Ἀναρχίας μεῖζον οὐκ ἔστι κακόν - Πολλῶν γὰρ χρημάτων κρείττων ὁ παρὰ τοῦ πλήθους ἔπαινος
10. ἀπόστασις τῶν συμμάχων (αποστατούν οι σύμμαχοι) -  Διὰ τάχους ἡ νίκη τῶν Ἀθηναίων
11. ἐπιμελὴς ἦν τῶν παίδων -  Διδάσκαλος τῶν παίδων ἐγένετο - ἐπιμελὴς ἀγαθῶν- Πόθος πατρίδων- Οἰκοδόμησις τειχῶνΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΕΡΑ ΔΑΚΑΝΑΛΗ

14 Αυγούστου 2010

κατηγορουμενο

κατηγορούμενο                      
 Το κατηγορούμενο είναι συνήθως, ένα επίθετο ή ουσιαστικό που μέσω ενός συνδετικού ρήματος αποδίδει κάποιο χαρακτηριστικό στο υποκείμενο

 • Ως κατηγορούμενο όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
 • Επίθετο
 • ουσιαστικό
 • μετοχή
 • αντωνυμία
 • αριθμητικό
 • απαρέμφατο
 • επίρρημα
 • Oνοματική πρόταση

Συνδετικά ρήματα
 •  εἰμί, γίγνομαι, ὑπάρχω, τυγχάνω, πέφυκα, διατελῶ, ἔφυν, καθίσταμαι,
 • ἀποβαίνω, ἐκβαίνω
 • μερικά ρήματα που έχουν παθητική διάθεση όπως:
 • α) τα δοξαστικά: νομίζομαι, φαίνομαι, κρίνομαι, δοκῶ
 • β) τα κλητικά: καλοῦμαι, ὀνομάζομαι, προσαγορεύομαι,
 • γ) όσα σημαίνουν εκλογή: αἱροῦμαι, χειροτονοῦμαι, λαγχάνω

Παραδείγματα
 1. Ἐπίδαμνός ἐστι πόλις
 2. τὰ μὲν κατηγορημένα οὕτως ἐστὶ πολλά και δεινά
 3. πᾶς νόμος ἐστι εὕρημα μὲν καὶ δῶρον θεῶν
 4. ἡ μὲν φύσις ἐστὶν ἄτακτον
 5. Οἱ ἐθελονταί ἦσαν δισχίλιοι
 6. Εἰμί τυράννῳ ἐοικώς
 7. Τό σιγᾶν ἐστι σωφρονεῖν
 8. Ἡ ἀγορά ἦν πλησίον
 9. Φίλιππος ἐστιν ὅ,τι ἄν εἴποι τις


Γενική κατηγορηματική. Πολλές φορές στη θέση ενός κατηγορουμένου που εκφέρεται σε όμοια πτώση με το υποκείμενο βρίσκουμε τη γενική ενός ουσιαστικού γενική κατηγορηματική

 •  γενική κατηγορηματική κτητική
 •  γενική κατηγορηματική της καταγωγής
 •  γενική κατηγορηματική διαιρετική
 •  γενική κατηγορηματική της ύλης
 •  γενική κατηγορηματική της ιδιότητας
 •   γενική κατηγορηματική της αξίας


Γενική Κατηγορηματική

Παραδείγματα
1. οἰκία τοῦ πατρός
2. οἱ νόμοι τοῦ Σόλωνος
3. ὁδὸς πέντε ἡμερῶν
4. ἀγρὸς ἄξιος ταλάντου
5. κρηπὶς λίθων
6. πλοῖα σίτου
7. φόνου ὑπόδικος/ αἴτιος κακῶν
8. Ἀναρχίας μεῖζον οὐκ ἔστι κακόν.
9. ἐπιμελὴς ἦν τῶν παίδων
10.ἀλλὰ ἡ δίκη μόνον ἦν χιλίων δραχμών

Επιρρηματικό κατηγορούμενο.

Εκτός από τα συνδετικά, και άλλα ρήματα, κυρίως όσα σημαίνουν κίνηση μπορούν να δεχθούν στο υποκείμενό τους κατηγορούμενο, το οποίο είναι συνήθως επίθετο και δηλώνει κάποια επιρρηματική σχέση: τόπο, χρόνο, τρόπο, σειρά, σκοπό κλπ., γι' αυτό ονομάζεται επιρρηματικό κατηγορούμενο και μπορεί να μεταφράζεται με επίρρημα ή εμπρόθετο προσδιορισμό.

Παραδείγματα
 Αἱ νῆες ἔπλευσαν βοηθοί.
 Σκηνοῦμεν ὑπαίθριοι
 Οἱ στρατηγοὶ ἐξῆλθον πρῶτοι.
 Ἐπύαξα ἀφίκετο προτέρα Κύρου.
 Αἱ νῆες ἔπλευσαν βοηθοί Τὰς πόλεις ἑκούσας παρέλαβε.
 Ἑκταῖος ἧκον
 Ὁ ἄγγελος ἀφίκετο τριταῖος.
 Ἡμεῖς ἐπλανώμεθα δυστυχεῖς.
 Εἰς τὴν λίμνην ὄρνιθες συνέφυγον ἄπλετοι


 Συνήθη ονόματα που είναι επιρρηματικά κατηγορούμενα :
 •  πολύς, μέγας, ἄφθονος, ἑκών, ἑκούσιος, ἑθελοντής, ἑθελούσιος, ἄκων, ἀκούσιος,
 • ἄσμενος, ἥσυχος, ὑπόσπονδος, πρῶτος, τριταῖος, τελευταῖος, σκοταῖος, πελάγιος,
 • ἀπότομος, ἐνάντιος, ἀντίος, βοηθός, σύμβουλος

Προληπτικό κατηγορούμενο ή του αποτελέσματος

•ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ: δεν εξαρτάται από συνδετικό ρήμα, αλλά κυρίως από ρήμα αύξησης – εξέλιξης. Ισοδυναμεί με συμπερασματική πρόταση και μεταφράζεται με το ώστε +μτφρ. του κατηγορουμένου

Τα ρήματα που σημαίνουν εξέλιξη, όπως αὔξομαι, αὐξάνομαι, αἴρομαι, τρέφομαι, πνέω, ῥέω κ.τ.ό. δέχονται κατηγορούμενο το οποίο αποδίδει στο υποκείμενό τους μιαν ιδιότητα την οποία δεν έχει ακόμη, αλλά θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της εξέλιξης που δηλώνει το ρήμα.

Παραδείγματα
 1.   Καί ᾔρετο τό ὕψος τοῦ τείχους μέγα
 2.   Φίλιππος ηὔξηται μέγας ἐκ μικροῦ
 3.   Εἷς τις ὑπό ταῦ δήμου ἐτράφη μέγας
 4.   Ὁ Ἀσωπός ποταμός ἐρρύη μέγας
 5.   Ὁ ἄνεμος ἔκπνει μέγας


Κατηγορούμενο του αντικειμένου
 Υπάρχουν ρήματα που συντάσσονται με δύο αιτιατικές από τις οποίες η μία είναι κατηγορούμενο της άλλης


Ρήματα συντάσσονται με δύο αιτιατικές, από τις οποίες η μία είναι κατηγορούμενο της άλλης
 Οσα σημαίνουν: λέγω, καλῶ, προσαγορεύω, ὀνομάζω
 Όσα σημαίνουν: ποιῶ, καθίστημι, τίθημι, ἀποδείκνυμι, ἀποφαίνω, αἱροῦμαι, χειροτονῶ
 Όσα σημαίνουν: νομίζω, ἡγοῦμαι, κρίνω Οσα σημαίνουν: ἔχω, δίδωμι, λαμβάνω, παραλαμβάνω, παρέχω


Επιμέλεια: Βέρα Δακανάλη